REGULAMIN PROMOCJI „Bądź Mikołajem z SharpDirect ”

§ 1

DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Bądź Mikołajem z SharpDirect”. Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza zapo-znanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.

2. Organizator/Gwarant – Organizatorem Promocji jest MWP Eugeniusz Żochowski, ul. Ks. Andru-kiewicza 4, 15-204 Białystok

3. Promocja – niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „Bądź Mikołajem z SharpDirect” organizowa-na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez MWP Eugeniusz Żochowski uprawnia do otrzymania wybranego oczyszczacza powietrza marki Sharp w promocyjnej cenie 1 zł brutto przy zakupie Produktu Promocyjnego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Promo-cja trwa do zakończenia Okresu trwania Promocji lub do wyczerpania zapasów Produktów obję-tych Promocją. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

4. Produkty Promocyjne/Produkty/Produkt – wybrane oczyszczacze powietrza marki Sharp serii UA, tj.:

 • UA-HD50E-L
 • UA-HD60E-L
 • UA-HG40E-T
 • UA-HG40E-L
 • UA-HG50E-L
 • UA HG60E-L
 • UA-KIL60E-W
 • UA-KIL80E-W

zakupione w okresie trwania Promocji, tj. od 01 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: www.sharpdirect.pl
Promocją nie są objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

5. Uczestnik Promocji – każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, speł-niająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która m.in. zakupiła Produkt Promocyjny w Okresie trwania Promocji w sklepie internetowym Organizatora, zapoznała się z treścią Regula-minu i zaakceptowała jego warunki.

6. Okres trwania Promocji – od 01 grudnia 2021 roku od godz. 00:01 do 31 grudnia 2021 roku, godz. 23:59.

§ 2

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

1. Produkty Promocyjne/Produkty/Produkt – wybrane oczyszczacze powietrza marki Sharp serii UA, tj.:

 • UA-HD50E-L
 • UA-HD60E-L
 • UA-HG40E-T
 • UA-HG40E-L
 • UA-HG50E-L
 • UA HG60E-L
 • UA-KIL60E-W
 • UA-KIL80E-W

zakupione w okresie trwania Promocji, tj. od 01 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: www.sharpdirect.pl

2. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik nie musi do-konywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tego tytułu.

3. Nagrodą/Nagrodą w Promocji/Przedmiotem Promocji jest przyznanie oczyszczacza powietrza w cenie 1 zł (jedna sztuka za 1 zł brutto do jednego zakupionego oczyszczacza powietrza) zgodnie z poniższą tabelą:

Produkt objęty promocją Odpowiadająca mu
Nagroda w promocji
Oczyszczacz powietrza Sharp UA-HD50E-L Oczyszczacz powietrza Sharp UA-PE30E-WB w cenie 1 zł brutto
Oczyszczacz powietrza Sharp UA-HD60E-L Oczyszczacz powietrza Sharp UA-PE30E-WB w cenie 1 zł brutto
Oczyszczacz powietrza Sharp UA-HG40E-T Oczyszczacz powietrza Sharp UA-PN1E-W w cenie 1 zł brutto
Oczyszczacz powietrza Sharp UA-HG40E-L Oczyszczacz powietrza Sharp UA-PN1E-W w cenie 1 zł brutto
Oczyszczacz powietrza Sharp UA-HG50E-L Oczyszczacz powietrza Sharp UA-PF40E-W w cenie 1 zł brutto
Oczyszczacz powietrza
Sharp UA-HG60E-L
Oczyszczacz powietrza Sharp UA-PF40E-W w cenie 1 zł brutto
Oczyszczacz powietrza
Sharp UA-KIL60E-W
Oczyszczacz powietrza Sharp UA-PG50E-W w cenie 1 zł brutto
Oczyszczacz powietrza
Sharp UA-KIL80E-W
Oczyszczacz powietrza Sharp UA-PG50E-W w cenie 1 zł brutto

4. Rozliczenia podatkowe Nagród w Promocji przyznanych Uczestnikom w Promocji:
a. w przypadku osób fizycznych, wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz.1387);
b. w przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, wartość świadczenia w Promocji stanowi przychód z pro-wadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).

5. Możliwość skorzystania z Promocji potwierdza paragon lub faktura VAT za zakup Produktów Promocyjnych, z widoczną datą i godziną zakupu oraz widocznymi danymi sprzedawcy. Punkt ten nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku przedstawienia innych dokumentów, jeżeli wynika to z postanowień karty gwarancyjnej bądź przepisów prawa.

6. Uczestnik nie może żądać przekazania Przedmiotu Promocji w innej formie niż przewidziana niniejszym Regulaminem.

7. Informacje na temat Promocji udostępniane są na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.sharpdirect.pl

§ 3

UDZIAŁ W PROMOCJI

1. W Promocji mogą wziąć udział:
a. osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu Promo-cyjnego w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego na użytek własny z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą.

2. Warunki uprawniające do udziału w Promocji są następujące i muszą zostać spełnione łącznie – dokonanie przez Uczestnika zakupu fabrycznie nowego Produktu Promocyjnego wskazanego w §1 ust. 4 Regulaminu, wyłącznie w Punktach sprzedaży prowadzonych przez Organizatora Pro-mocji, w Okresie trwania Promocji określonym w §1 ust. 6 Regulaminu.

3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Nagrody przyznanej w Promocji tylko i wyłącznie w Punkcie sprzedaży będącym Organizatorem niniejszej Promocji, w którym dokonał zakupu Pro-duktu promocyjnego, w chwili jego dokonania.

4. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z przyznanej Nagrody w Promocji dokonując zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie internetowym na stronie www.sharpdirect.pl – składając zamówienie na co najmniej jeden, wybrany Produkt Promocyjny wraz z odpowiadającą mu Na-grodą w Promocji, a następnie płacąc ich cenę. W trakcie dokonywania zakupu Produktu Promo-cyjnego uzyskuje się obniżkę ceny Nagrody w Promocji do 1 zł brutto.

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zakupu Produktu Promocyj-nego dowolną ilość razy.

6. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem zapisu poniższego ust. 7 Regulaminu.

7. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu Promocyjnego zakupionego w czasie trwania Promocji, przy zakupie którego Uczestnikowi została przyznana Nagroda w Promocji, z której Uczestnik skorzystał i dokonał zakupu wybranego oczyszczacza powietrza marki Sharp w cenie 1zł, Uczestnik jest zobowiązany, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwraca-nego Produktu promocyjnego odstąpić także od umowy w zakresie zakupionej Nagrody w Pro-mocji, której nabycie w obniżonej cenie było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Produk-tu Promocyjnego, zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do Nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promo-cji i nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia Promocji.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem: „Reklamacja”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub firmę Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od dnia dorę-czenia. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres poda-ny w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji po terminie wskazanym w powyższym ust. 1, nieuznanie reklamacji nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze postę-powania sądowego lub pozasądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna w prowadzonym przez Organizatora skle-pie internetowym pod adresem www.sharpdirect.pl, a także do wglądu w siedzibie Organizato-ra.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłosze-nia. Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zostanie zamieszczona w Serwisie Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Koszyk
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy